Meldgaard Hydraulik A/S
Salgs- og leveringsbetingelser pr. 01.03.16

1. Anvendelse:
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver aftale mellem Meldgaard
Hydraulik, CVR-nummer 13767084, (herefter benævnt ”Sælger”) og
Sælgers erhvervskunder (herefter benævnt ”Kunden”) vedr. salg og levering
af produkter, ydelser, reservedele og tilknyttede ydelser, medmindre andet
skriftligt er aftalt mellem parterne.

2. Aftalegrundlag:
Nærværende betingelser udgør sammen med Sælgers tilbud og ordrebekræftelse
det samlede aftalegrundlag. Kundens indkøbsbetingelser trykt på
ordrer eller på anden måde meddelt til Sælger udgør ikke en del af aftalegrundlaget.

3. Tilbud:
Sælgers tilbud er gældende i 30 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre
andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Sælgeren i hænde
efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Sælger, medmindre Sælger
meddeler Kunden andet. Sælger har ret til at foretage ændringer i forhold til
fremsendte tilbud, hvis ændringer forekommer hensigtsmæssigt og ikke på
væsentlig måde har negativ indflydelse på normal brug af det solgte.

4. Levering:
Al levering er ab Askelund 10, Aabenraa, medmindre andet er skriftligt aftalt.
Såfremt der aftales andet leveringssted end Askelund 10, Aabenraa, sker
transporten dertil for Kundens risiko, med mindre der udtrykkeligt træffes
anden aftale.

5. Leveringstid:
Sælger oplyser Kunden om leveringstid i Sælgers tilbud eller ordrebekræftelse.
Sælger har ret til at levere før den aftalte leveringstid. Den aftalte leveringstid
er en cirka leveringstid og Sælger påtager sig intet ansvar for tab
eller omkostninger, opstået som følge af leveringens forsinkelse, med mindre
andet er udtrykkeligt skriftligt bekræftet af Sælger. Kunden er forpligtet
til at modtage det købte op til 30 dage efter den aftalte leveringstid. Ændres
nogen specifikation på ordren i forhold til ordrebekræftelsen, ændres leveringstidspunktet
og ny leveringstid oplyses til Kunden.

6. Betaling:
Alle priser er netto kontant ved varens levering, hvis andet ikke er aftalt. Med
mindre andet er angivet, er alle priser ekskl. moms. Overholdes betalingsfristen
ikke, fremsendes rykker pålagt gebyr kr. 100,- samt rente tilskrivning på
2% pr. påbegyndt måned.
Alle former for kredit forudsætter forudgående godkendelse af Sælgers bogholderi
m.h.p. evt. kreditforsikring.

7. Ejendomsforbehold:
Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte indtil købesummen,
eventuelle rentetilskrivninger og omkostninger er betalt.

8. Prisforbehold:
Sælger har ret til at justere den aftalte pris, såfremt der før leveringen indtræffer
væsentlige og uforudsete ændringer af valutakurser, skatter, gebyrer
og andre afgifter pålagt af myndighederne samt ændringer i udgifter til råvarer,
der forøger Sælgers udgifter.

9. Koncernmodregning:
Ethvert selskab indenfor Meldgaard-koncernen er berettiget til at modregne
egne krav mod Kunden i Kundens eventuelle krav mod andre selskaber indenfor
Meldgaard-koncernen.

10. Mangler:
Reklamationer skal ske straks ved varens modtagelse for synlige mangler
og inden 8 dage efter levering har fundet sted for usynlige mangler. Ved rettidig
reklamation over mangler foretager Sælger afhjælpning, omlevering eller
forholdsmæssigt afslag i købesummen efter Sælgers valg. Kunden kan ikke
som følge af mangler ved det købte eller egen ophævelse af aftalen rejse
krav om erstatning for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, medmindre
Kunden kan dokumentere, at manglen skyldes grov uagtsomhed fra
Sælgers side. Eventuel afhjælpning af mangler må kun ske efter forudgående
skriftlig accept fra Sælgers side og på et af Sælger godkendt værksted.

11. Ansvarsbegrænsning:
Sælger er kun ansvarlig for mangler ved det solgte, såfremt Kunden har
anvendt dette på forskriftsmæssig og forsvarlig måde,
samt ifølge Sælgers eventuelle anvisninger.

12. Produktansvar:
Sælgeren er kun ansvarlig for den skade, som den solgte vare forvolder,
hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes grov uagtsomhed fra Sælgers
side. Sælger hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

13. Returnering:
Eventuel returnering af varer kan kun ske efter forud indgået aftale med
Sælger. Ikke lagerførte varer vil kun kunne returneres, hvis der viser sig
mangler ved de leverede varer. Andre varer kan returneres mod fradrag på
15%, det samme gælder efterkravsforsendelser som ikke indløses. Al returnering
sker for Kundens regning og risiko. Returneres varen uden forud
indgået aftale med Sælger, vil varen blive returneret til Kunden for Kundens
regning og risiko.

14. Fortrolighed:
Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge
Sælgers erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger, uanset art, som
ikke er offentligt tilgængelige. Denne forpligtelse gælder under parternes
samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen
til ophøret.

15. Force majeure:
Sælger er ikke ansvarlig over for Kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser,
som kan henhøres til force majeure. Sælger er fri for ansvar, så
længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden
for Sælgers kontrol, og som Sælger ikke burde have forudset ved aftalens
indgåelse, f.eks. usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse,
hærværk, arbejdsstridigheder, trafikforstyrrelser i øvrigt, havari eller
andre uforudsete hindringer.

16. Lovvalg og værneting:
Eventuelle tvistigheder afgøres efter dansk ret ved Sælgers hjemting.